Uutistiedote

Uusia apostoleja mormonien kahdentoista koorumiin

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 185. puolivuosittaisessa maailmanlaajuisessa yleiskonferenssissa Salt Lake Cityssä Utahissa ilmoitettiin lauantaina kolmesta uudesta jäsenestä kahdentoista apostolin koorumiin, joka on yksi kirkon korkeimmista johtoelimistä.

 

Kolme uutta apostolia ovat  vanhin Ronald A. Rasbandvanhin Gary E. Stevenson ja vanhin Dale G. Renlund. He täyttävät kahdentoista apostolin koorumissa paikat, jotka ovat vapautuneet viime yleiskonferenssin jälkeen, kun L. Tom Perry, Boyd K. Packer ja Richard G. Scott kuolivat.

Kukin heistä puhuu maailmanlaajuiselle yleisölle konferenssiviikonlopun aikana sekä vastaa tiedotusvälineiden edustajien kysymyksiin konferenssin lauantain iltapäiväkokouksen jälkeen.

Uudet apostolit kahdentoista koorumiin kutsuu kirkon presidentti, joka saa innoitusta kutsun esittämiseen. Kahdentoista koorumin uusi jäsen voidaan kutsua johtavien auktoriteettien keskuudesta, jotka ovat kirkon ylimpiä johtohenkilöitä, tai kirkon jäsenistön keskuudesta eri puolilta maailmaa.

Kahdentoista apostolin koorumi on toiseksi korkein johtoelin kirkon hallinnossa. Sen lisäksi että apostoleilla on ensisijainen tehtävä olla Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia kautta maailman, heillä on hallinnollisia tehtäviä heidän valvoessaan maailmanlaajuisen kirkon ohjelmia ja kehitystä.

Kahdentoista koorumin jäsenten virkaikä ei määräydy iän mukaan vaan apostolin kutsumisajankohdan mukaan. Kahdentoista apostolin koorumin nykyiset jäsenet ovat:

presidentti Russell M. Nelson
vanhin Dallin H. Oaks
vanhin M. Russell Ballard
vanhin Robert D. Hales
vanhin Jeffrey R. Holland
vanhin David A. Bednar
vanhin Quentin L. Cook
vanhin D. Todd Christofferson
vanhin Neil L. Andersen
vanhin Ronald A. Rasband
vanhin Gary E. Stevenson
vanhin Dale G. Renlund.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.