Uutistiedote

Ikärajan muutoksista nuorten siirtymisessä ja asettamisessa ilmoitettiin

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti perjantaina muutoksista, joiden tarkoituksena on vahvistaa lapsia ja nuoria lisääntyvällä uskolla Jeesukseen Kristukseen, Hänen evankeliuminsa syvemmällä ymmärtämisellä ja suuremmalla ykseydellä Hänen kirkossaan ja sen jäsenten keskuudessa.

 

Alla on ensimmäisen presidenttikunnan kirje sekä usein esitettyjä kysymyksiä. Saatavilla on myös PDF-versio kirjeestä ja kysymyksistä.

14. joulukuuta 2018

Vastaanottajat: Johtavat auktoriteetit, apujärjestöjen ylimmät johtokunnat, vyöhykeseitsenkymmenet, vaarnanjohtajat, lähetysjohtajat, piirinjohtajat, temppelinjohtajat, piispat, seurakunnanjohtajat, vaarnaneuvostot, piirineuvostot ja seurakuntaneuvostot

(Luettavaksi sakramenttikokouksessa)

Hyvät veljet ja sisaret

Lasten ja nuorten siirtyminen ikäryhmästä toiseen

Haluamme vahvistaa rakkaita lapsiamme ja nuoriamme lisääntyvällä uskolla Jeesukseen Kristukseen, Hänen evankeliuminsa syvemmällä ymmärtämisellä ja suuremmalla ykseydellä Hänen kirkossaan ja sen jäsenten keskuudessa. Tästä syystä meillä on ilo ilmoittaa, että tammikuusta 2019 lähtien lapset siirtyvät Alkeisyhdistyksestä pyhäkouluun ja Nuoriin Naisiin tai Aaronin pappeuden koorumeihin ikäryhmittäin tammikuun alussa sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät 12 vuotta. Vastaavasti nuoret naiset siirtyvät Nuorten Naisten luokasta toiseen ja nuoret miehet Aaronin pappeuden koorumista toiseen ikäryhmittäin tammikuun alussa sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät 14 tai 16 vuotta.

Lisäksi nuoret miehet voidaan asettaa ikänsä mukaiseen pappeuden virkaan tammikuussa sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät 12, 14 tai 16 vuotta. Nuoret naiset ja asetetut nuoret miehet voivat saada rajatun käytön temppelisuosituksen tammikuun alusta alkaen sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät 12 vuotta. Nuorten miesten asettaminen pappeuden virkaan ja rajatun käytön temppelisuosituksen antaminen nuorille naisille ja nuorille miehille ovat edelleen henkilökohtaisia ratkaisuja, jotka riippuvat kelvollisuudesta, valmiudesta ja henkilökohtaisista olosuhteista. Yleensä asettamiset tehdään ja suositukset annetaan tammikuun aikana.

Kannustamme paikallisia johtohenkilöitä toteuttamaan nämä muutokset tammikuun 2019 aikana. Lisätietoja on liitteessä sekä myös sivustolla lapsetjanuoret.lds.org.

Parhain terveisin

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

ensimmäinen presidenttikunta

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.