Uutistiedote

Mormonijohtajat vaativat lakeja, jotka varjelevat uskonnonvapautta

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtajat vaativat tiistaina sellaista lainsäädäntöä eri puolilla Yhdysvaltoja, joka suojelee keskeisen tärkeää uskonnonvapautta.

Samalla kirkko sanoi, että se tukisi lainsäädäntöä, kun sen pyrkimyksenä on antaa suojaa asunnon ja työn saamisessa sekä muilla osa-alueilla, missä seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille ei ole annettu suojaa, varmistaen samalla, ettei uskonnonvapautta vaaranneta.

Uskonnonvapautta puolustavien ja niiden, jotka pyrkivät saamaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeudet kirjattua lakiin, kilpailevat intressit ovat yhä useammin johtaneet lainsäädännölliseen toimettomuuteen tai pattitilanteeseen eri puolilla Yhdysvaltoja.

Lehdistötilaisuudessa puhui kolme apostolia johtavista kahdestatoista apostolista sekä yksi kirkon naispuolinen johtohenkilö. Johtohenkilöt vaativat ”oikeudenmukaisuutta kaikille” -suhtautumistapaa, joka säilyttää tasapainon uskonnonvapauden suojelemisen sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille annettavan kohtuullisen suojelun välillä, mikä ei tällä hetkellä toteudu monissa osissa maata – etenkin sellaisissa asioissa kuten asunnon ja työn saaminen sekä julkinen liikenne.

Vanhimmat Dallin H. Oaks ja Jeffrey R. Holland kirkon kahdentoista apostolin koorumista sekä sisar Neill F. Marriott kirkon Nuorten Naisten ylimmästä johtokunnasta puhuivat kukin kirkon puolesta tuoden esiin tämän aiheen sekä kirkon kannan ja suhtautumistavan. Vanhin D. Todd Christofferson, myös kahdentoista apostolin koorumista, avasi lehdistötilaisuuden ja esitteli puhujat.

Vanhin Oaks sanoi: ”Koska meiltä kysytään usein, mikä on kantamme näihin kysymyksiin, kirkko vahvistaa seuraavat periaatteet, jotka perustuvat Jeesuksen Kristuksen opetuksiin sekä oikeudenmukaisuuteen kaikkia – myös uskovia – kohtaan:

  • Me vaadimme jokaiselle Jumalan antaman ja perustuslaillisen oikeuden elää oman uskonsa mukaan ja oman omantuntonsa vaatimusten mukaisesti kuitenkin niin, ettei se vahingoita muiden terveyttä tai turvallisuutta.
  • Me myönnämme, että saman omantunnonvapauden tulee koskea miehiä ja naisia kaikkialla, jotta he voivat noudattaa valitsemaansa uskontoa tai olla noudattamatta mitään uskontoa, jos he niin valitsevat.
  • Me uskomme, että lait tulee laatia niin, että niillä saavutetaan tasapaino sekä suojeltaessa kaikkien ihmisten vapauksia että kunnioitettaessa niitä, joilla on eriävä arvomaailma.
  • Me emme hyväksy mitään vainoa emmekä minkäänlaisia kostotoimia, kuten vainoa, joka perustuu rotuun, etniseen taustaan, uskonkäsityksiin, taloudellisiin olosuhteisiin, sukupuolten välisiin eroihin tai eroihin seksuaalisessa suuntautumisessa.”

Kirkon johtohenkilöt sanoivat, että uskonnonvapautta ja syrjimättömyyttä koskevan väittelyn kummankin osapuolen tulee kohdella toisiaan kunnioittaen.  

Tämä kanta on yhdenmukainen sen tuen kanssa, jota kirkko vuonna 2009 osoitti Salt Lake Cityn säädöksille, jotka suojelevat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia asunnon ja työn saamiseen, sekä niiden lausuntojen kanssa, jotka kirkko antoi homoseksuaalisten nuorten kiusaamista ja uhkailua vastaan vuonna 2010. Salt Lake Cityn säädösten käsittelemisen aikaan kirkko tähdensi, että sen tuki oli mahdollista, koska säädöksissä otettiin huomioon myös uskonnonvapaus. 

Kirkko laajensi tuota kantaansa tiistaina ilmaisemalla, että se tukisi sellaisia säädöksiä kaikkialla Utahissa ja Yhdysvalloissa, kunhan perustuslain suomaan uskonnon- ja omantunnonvapauden harjoittamisen varjelemiseen suhtauduttaisiin tasapuolisesti.

Vanhin Christofferson vahvisti, että tämä päättäjille suunnattu vetoomus tasapuolisesta suhtautumistavasta uskonnollisiin oikeuksiin ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin ei merkitse muutosta tai siirtymää kirkon opissa. 

Vanhin Oaks sanoi, että ”ne, jotka tavoittelevat uskonnollisen vakaumuksen ja ilmaisuvapauden suojelemista sekä oman uskontonsa vapaata harjoittamista, seuraavat huolestuneina näiden Yhdysvaltain perustuslain takaamien ja vaalimien arvokkaiden vapauksien jatkuvaa murenemista”.

Ja hän selitti: ”Vuodesta 1791 lähtien perustuslain ensimmäiseen lisäykseen kirjatut takeet uskonnonvapaudesta ovat vakuuttaneet kaikille kansalaisille, että heillä voi olla millaisia uskonnollisia näkemyksiä tahansa ja että he ovat vapaita ilmaisemaan näitä uskonkäsityksiä ja toimimaan niiden mukaan, kunhan heidän toimintansa ei vaaranna julkista terveyttä tai turvallisuutta. Tämä on yksi Amerikan vaalituimpia ja sitä luonnehtivimpia vapauksia. Nykyään me näemme kuitenkin entistä useammin uusia esimerkkejä hyökkäyksistä uskonnonvapautta vastaan.”

Vanhin Oaks esitti useita esimerkkejä niistä. Hän kertoi, että yliopistojärjestelmä Kaliforniassa pakottaa jotkin ryhmät tinkimään uskonkäsityksistään, jos ne mielivät saada luvan kerhonsa toiminnalle. Ja eräässä Amerikan suurimmista kaupungeista kaupunginhallituksen puolesta toimivat juristit haastoivat sellaisten pastorien saarnoja ja kirjoituksia esitettäviksi todisteina oikeudessa, jotka uskonnollisin perustein ovat vastustaneet osia uudesta syrjimättömyyttä koskevasta laista. Hän huomautti, että äskettäin erään suuren amerikkalaisen yhtiön pääjohtaja pakotettiin eroamaan tehtävästään, koska hänen henkilökohtaiset uskonkäsityksensä olivat joutuneet julkisuudessa suuren vastustuksen kohteeksi.

”Kun uskonnollisia ihmisiä uhkaillaan julkisesti, heille kostetaan, heidät pakotetaan jättämään työnsä tai he joutuvat kärsimään henkilökohtaisia menetyksiä, koska ovat ilmaisseet kantansa julkisesti, tehneet lahjoituksen johonkin tarkoitukseen tai osallistuneet äänestykseen, meidän demokratiamme kärsii”, vanhin Oaks sanoi. ”Tämän kaltaiset menettelyt ovat aivan yhtä väärin kuin se, että kiellettäisiin oikeus työhön, asuntoon tai julkisiin palveluihin rodun tai sukupuolen vuoksi.”

Vanhin Holland sanoi, että uskovilla ihmisillä täytyy säilyä heidän perustuslaillinen oikeutensa elää syvien uskonkäsitystensä mukaisesti. Tähän sisältyy se, että he voivat valita ammattinsa tai työpaikkansa tai toimimisen julkisessa virassa ilman uhkailuja, pakottamista tai kostotoimia muiden ryhmien taholta.

Vanhin Holland sanoi: ”Kaikkien ihmisten oikeuksiin – myös uskonnollisiin oikeuksiin – mukautuminen edellyttää viisautta ja arvostelukykyä, myötätuntoa ja oikeudenmukaisuutta. Poliittisesti se vaatii epäilemättä omistautumista erinomaiseen valtiomiestaitoon.”  Sitten hän lisäsi: ”Mitään ei saavuteta, jos jompikumpi osapuoli sortuu kiusaamiseen, poliittiseen nokitteluun tai ahdasmielisyydestä syyttämiseen. Nämä ovat vakavia kysymyksiä, ja ne vaativat vakavaa pohdintaa sekä syvällistä, kohteliasta keskustelua.”

Sisar Marriott sanoi lehdistötilaisuudessa, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko uskoo, että sukupuolisuhteet muiden kuin miehen ja naisen välillä, jotka ovat naimisissa keskenään, ovat vastoin Jumalan lakeja. ”Tämä käsky ja oppi on peräisin pyhistä kirjoituksista, eikä meillä ole lupaa muuttaa sitä”, hän sanoi. ”Jumala on kuitenkin rakastava ja armollinen. Hänen sydämensä tuntee myötätuntoa kaikkia lapsiaan kohtaan tasapuolisesti, ja Hän odottaa meidän kohtelevan toisiamme rakastavasti ja oikeudenmukaisesti.”

Kirkon suhtautumistapa merkitsee halua tuoda ihmisiä yhteen ja kannustaa kunnioittavaan keskinäiseen vuoropuheluun. Sisar Marriott tähdensi: ”Me olemme kansalaisina parhaimmillamme, kun eriävien näkökantojen välinen keskustelu, jota käydään avoimesti ja perusteellisesti valtakunnallisella tasolla, johtaa lopulta kompromissiin ja päätökseen, ja kansakuntana me kuljemme eteenpäin entistä vahvempina.”

 

 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.