Aihe

Tekijänoikeus- ja käyttötiedot (Päivitetty 21.2.2012)

KÄYTTÖEHDOT 

Käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä hyväksyy alla mainitut ehdot. Ellei hän hyväksy jotakin ehtoa, hänen ei pidä käyttää tätä sivustoa. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, joten aina kun käyttäjä käyttää tätä sivustoa, hänen tulee tarkistaa näihin ehtoihin tehdyt muutokset. Mikäli käyttäjä edelleen käyttää tätä sivustoa sen jälkeen kun näihin ehtoihin tulleet muutokset on julkaistu, se merkitsee, että hän hyväksyy kyseiset muutokset.

LISENSSIT JA RAJOITUKSET

Tämän sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentin korporaatio]. Kaikki tällä sivustolla julkaistu aineisto (mukaan lukien kuvamateriaali, teksti, kuvakkeet, esitykset, tietokannat, media ja yleiset tiedot) on meidän omistamaamme, tai meillä on siihen lisenssi. Tältä sivustolta voi katsella, ladata ja tulostaa aineistoa ainoastaan yksityiseen, epäkaupalliseen käyttöön, ellei toisin ole mainittu. Lisäksi tiedotusvälineissä työskentelevät saavat toisintaa aineistoa käytettäväksi perinteisissä julkisissa uutisfoorumeissa, ellei toisin ole ilmoitettu. Lisäksi tiedotusvälineissä työskentelevät saavat toisintaa aineistoa käytettäväksi perinteisissä julkisissa uutisfoorumeissa, ellei toisin ole ilmoitettu.Tällä sivustolla olevaa aineistoa ei saa julkaista toisilla verkkosivuilla tai tietoverkossa ilman lupaamme. Tämän sivuston aineiston siirtäminen tai jakaminen muille sivustoille on kielletty. Tämän sivuston tai tältä sivustolta saadun tiedon (mukaan lukien tietoja antaneiden nimet ja osoitteet) käyttäminen tuotteiden tai palvelujen myymiseen tai myynninedistämiseen, asiakashankintaan tai mihinkään muuhun kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty.

Edellä mainitusta huolimatta varaamme itsellemme yksinoikeuden harkintaan sekä oikeuden kieltää, peruuttaa ja rajoittaa tämän sivuston käyttöä, mukaan lukien sivuston sisällön toisintamisen. Meidän velvollisuutenamme ei kuitenkaan ole päättää, mitä ”kohtuullinen käyttö” tarkoittaa niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat käyttää tämän sivuston aineistoa. Se on täysin käyttäjän vastuulla. Lisäksi meitä ei voi vaatia antamaan lisätietoa lähdelainauksista eikä takaamaan, että aineiston käyttö muihin tarkoituksiin on selvitetty. Tämäkin vastuu kuuluu viime kädessä käyttäjälle. Kirkko pidättää kuitenkin itsellään oikeuden estää aineistonsa väärinkäytön ja tulkita ”kohtuullisen käytön” siten kuin se lain ymmärtää.

MENETTELYOHJE

Käyttäjä suostuu siihen, ettei hän yksin eikä osallisena missään yhteistoiminnassa lähetä tai liitä tälle sivustolle tietoa, jota voitaisiin pitää muille käyttäjille vahingollisena tai heitä loukkaavana, eikä hän esiinny toisena käyttäjänä salatakseen oman henkilöllisyytensä tai osoita sellaisilla toimilla syylliseksi ketään toista. Käyttäjä lupaa olla tekemättä mitään, mikä saattaisi häiritä tiedonsiirtoa tälle sivustolle tai tältä sivustolta, vaikuttaa tämän sivuston palveluun tai toimintaan tai kiertää mitään hallintakeinoja tai käyttösääntöjä, jotka olemme ottaneet käyttöön. Käyttäjä ymmärtää, että vahingolliset tai loukkaavat toimet voivat johtaa hänen käyttöoikeuksiensa peruuttamiseen tällä sivustolla ja oikeustoimiin häntä vastaan.

LINKITYS

Tällä sivustolla saattaa olla käyttäjän avuksi linkkejä muiden ylläpitämiin verkkosivustoihin. Me emme ylläpidä emmekä kontrolloi kyseisiä sivustoja emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä. Vaikka olemme pyrkineet vilpittömästi linkittämään vain hyvää makua osoittavia, asianmukaisia sivustoja, jotkin saattavat sisältää sopimatonta tai paheksuttavaa aineistoa. Jos käyttäjä tätä sivustoa käyttäessään huomaa sellaista aineistoa, pyydämme häntä ilmoittamaan siitä heti meille.

Uskomme, että ne, jotka esittävät tietoja Internetissä, odottavat, että ne ovat julkisesti ja laajalti käytettävissä. Siksi uskomme, että linkit muille sivustoille ovat lain mukaan sallittuja ja vastaavat internetiä käyttävien odotuksia. Jos kuitenkin käyttöä jollekin tietylle sivustolle pitäisi rajoittaa, sivuston operaattorin tulee viipymättä ilmoittaa siitä meille.

TOIMIVALTA JA SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tähän sopimukseen sovelletaan Amerikan Yhdysvaltoihin kuuluvan Utahin osavaltion lakeja ja sen määräyksiä tämänkaltaisista sopimuksista, eikä siihen sovelleta muiden alueiden lakien periaatteita eikä toisensisältöisiä lakeja. Kaikki oikeudelliset vaateet, joita käyttäjä esittää tätä sivustoa koskevaan sopimukseen tai tätä sivustoa koskeviin muihin asioihin nähden, tulee esittää Salt Laken piirikunnassa Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevissa joko osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimissa, ja käyttäjä antaa täten suostumuksensa asian jättämiseksi näiden oikeusistuimien tuomiovaltaan kaikkia tällaisia vaateita koskevissa oikeustoimissa. Jos jokin tämän sopimuksen ehto on laiton, mitätön tai toimeenpanokelvoton joko kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muihin ehtoihin, ellemme päätä, että pätemätön tai toimeenpanokelvoton lauseke on sopimukselle välttämätön ehto, missä tapauksessa saatamme yksinomaisesta harkinnastamme muuttaa sopimusta.

VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET

Emme ole vastuussa mistään erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivustolla tai siihen liitetyillä sivustoilla olevan aineiston käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää sitä, mukaan lukien mutta ei pelkästään menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen sekä ohjelmien tai muun datan menettäminen käyttäjän tiedonkäsittelyjärjestelmässä. Missään tapauksessa kokonaisvastuumme kaikista käyttäjälle koituneista vahingoista, menetyksistä tai oikeuskuluista ei ylitä käyttäjän tälle sivustolle tai siihen linkitetylle sivustolle pääsystään maksamaa summaa, mikäli sellainen on maksettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

TÄLLÄ SIVUSTOLLA JA SIIHEN LINKITETYILLÄ SIVUSTOILLA OLEVA AINEISTO ON TARJOTTU SELLAISENA KUIN SE ON JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA VASTUITA. SOVELTUVAN LAIN SUURIMMASSA LAAJUUDESSA SANOUDUMME IRTI KAIKISTA TAKUISTA, NIMENOMAISISTA JA HILJAISISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI PELKÄSTÄÄN OMISTUKSEEN LIITTYVÄT VASTUUT JA HILJAISET TAKUUT TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA. ME EMME TAKAA, ETTÄ TÄHÄN SIVUSTOON SISÄLTYVÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ PUUTTEET KORJATAAN TAI ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI PALVELIN, JOKA SIVUSTON TOIMINNAN MAHDOLLISTAA, OVAT VAPAITA VIRUKSISTA TAI MUISTA VAHINGOLLISISTA AINEKSISTA.

TAVARAMERKIT

”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko”, ”Liahona”, ”Mormonin kirja” ja ”Mormoni” ovat Intellectual Reserve Inc:in tavaramerkkejä.

KYSYMYKSET JA TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVAT PYYNNÖT

Tarvitessasi apua tai lisätietoja kirkon tekijänoikeuksin suojatusta aineistosta voit ottaa yhteyttä kirkon Intellectual Property Officeen:

Puhelin: +1 801 240 3959 tai +1 800 453 3860, alanumero 2 3959

Faksi: + 1 801 240 1187

Sähköpostiosoite:cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Voit pyytää lupaa tekijänoikeuksin suojatun kirkon aineiston käyttöön täyttämällä asianmukaisen lomakkeen, joka koskee pyyntöäsi:

Yleiset pyynnöt:Lomake: Tekijänoikeuksia koskeva pyyntö

Aineiston käyttäminen käsikirjoituksessa:Lomake: Tekijänoikeuksia koskeva pyyntö – käsikirjoitus

Musiikkikappaleiden sovittaminen:Lomake: Tekijänoikeuksia koskeva pyyntö – musiikkikappaleiden sovittaminen

Pyyntölomake ja muu lomakkeessa mainittu mahdollisesti tarvittava aineisto voidaan lähettää osoitteeseen

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018, USA

Voit myös faksata lomakkeen tai lähettää sen sähköpostitse yllä mainittuun faksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Huom. Vastauksen saaminen epäkaupalliseen pyyntöön kestää arviolta 2–4 viikkoa; kaupalliset pyynnöt vaativat arviolta 4–6 viikkoa.

Voimaantulopäivä: 21. helmikuuta 2012

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.