Uutistiedote

Ensimmäinen laki

”[Kuuliaisuuden] on oltava vapaaehtoista, se ei saa olla pakollista; siihen ei saa pakottaa. Ihmisiä ei saa pakottaa vastoin tahtoaan noudattamaan Jumalan tahtoa. Heidän täytyy noudattaa sitä siksi, että he tietävät sen olevan oikein, että he haluavat tehdä niin ja että sen tekeminen tuottaa heille iloa. Jumala iloitsee alttiista sydämestä.”1

Oppi

Me tulimme maan päälle osoittaaksemme, että olemme halukkaita noudattamaan taivaallisen Isämme käskyjä. Käskyt on annettu meille, koska taivaallinen Isä rakastaa meitä. Olemalla kuuliaisia käskyille me vuorostaan osoitamme, että me rakastamme Häntä.2

Niille, jotka noudattavat käskyjä, on luvattu ajallisia ja hengellisiä siunauksia3, ja pyhien kirjoitusten perusteella me tiedämme, että Herra valmistaa meille keinon noudattaa kaikkia Hänen käskyjään.

”Ja tapahtui, että minä, Nefi, sanoin isälleni: Minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä” (1. Nefi 3:7).

Tämä oppi on yksinkertainen ymmärtää, sitä on ihanaa tutkistella ja eläminen sen mukaan antaa voimaa. Kuuliaisuus on taivaan ensimmäinen laki! Olemalla kuuliaisia me voimme lopulta saada iankaikkisen elämän eli toisin sanoen elämän Jumalan luona.

Haaste

Toisinaan olemme niin keskittyneitä siihen, mikä on maailmasta, että unohdamme olla tarkkaavaisia. Se voi johtaa tilanteeseen, jossa yritämme elää molemmin puolin rajalinjaa. Se voi johtaa siihen, että olemme tottelemattomia kerran, kahdesti – se tuo meille vakavia ajallisia ja hengellisiä seurauksia.4

”Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia” (Ef. 5:6).

Kutsu

”Niinpä Jeesus jatkoi: ’Sitten kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, te ymmärrätte, että minä olen se joka olen enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin Isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan.” (Joh. 8:28–29.)

Noudattakaamme Kristuksen esimerkkiä ja totelkaamme ripeästi elävien profeettojemme neuvoja ja tehkäämme näitä yksinkertaisia asioita, jotka tuovat meille ja perheellemme rauhan ja onnen siunauksia:

  1. Rukoilkaa joka päivä aamuin ja illoin.
  2. Lukekaa pyhiä kirjoituksia joka päivä.
  3. Osallistukaa yleiskonferenssin satelliittilähetykseen ja tutkikaa yleiskonferenssin puheita.

Kun teemme näitä asioita, me saamme neuvoja ja innoitusta siihen, kuinka selviytyä elämän ongelmista, ja me saamme voimaa vahvistaa päättäväisyyttämme vastustaa jokaisen päivän kiusauksia.

Olen kiitollinen taivaallisen Isämme rakkaudesta ja siitä tiedosta, joka minulla on, että Hän haluaa siunata meitä. Nuo siunaukset tulevat, kun pidämme käskyt!

Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

1.  Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph F. Smith, 1999, s. 269.
2.  Ks. Joh. 14:15.
3.  Ks. OL 130:20–21.
4.  Ks. 2. Nefi 9:27.


Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.