Uutistiedote

Jyväskylän vaarna

Rakkaat veljet ja sisaret

Taivaallisen Isämme suunnitelma vyöryy eteenpäin määrätietoisesti ja voimallisesti, vaikka usein historian merkittävät käännekohdat toteutuvat huomaamatta ja pitkän ajan kuluessa. Itsenäinen Suomi pyhitettiin evankeliumin saarnaamiselle toisen maailmansodan jälkeen heinäkuussa 1946, vaikka uskolliset suomalaiset pyhät olivat kokoontuneet yhteen jo 1800-luvulta saakka. Tuon jälkeen suomalaiset kirkon jäsenet ovat saaneet todistaa Helsingin vaarnan perustamisen lokakuussa 1977, Tampereen vaarnan perustamisen huhtikuussa 1983 ja viimeisimpänä Helsingin temppelin vihkimisen lokakuussa 2006.

Nyt, 75 vuotta Suomen pyhittämisen jälkeen ja jatkumona näille tapahtumille, on suuri ilomme ilmoittaa, että kirkon ensimmäinen presidenttikunta on maaliskuussa 2021 hyväksynyt Suomen vaarnojen ja lähetyskentän hakemuksen perustaa Suomeen uusi vaarna. Se mahdollistaa Siionin vaarnan mukanaan tuomat siunaukset kaikille Suomessa asuville myöhempien aikojen pyhille ja koko Suomen kansalle.

Perustettava Jyväskylän vaarna koostuu nykyisistä Suomen lähetyskenttään kuuluvista Oulun, Pietarsaaren ja Kuopion piireistä sekä Jyväskylän ja Lappeenrannan seurakunnista. Tämä uusi vaarna on maantieteellisesti suuri, mutta ensimmäinen presidenttikunta on selvästi jakanut uskomme, että suomalaisten pyhien vakaumus ja tarmokkuus, yhdistettynä teknologian mukanaan tuomiin työkaluihin, mahdollistaa yhtenäisen ja vahvan Jyväskylän vaarnan perustamisen ja menestymisen.

Jyväskylän vaarnan perustamiskokous järjestetään verkkolähetyksenä kaikille Suomen pyhille sekä ystävillemme sunnuntaina 16. toukokuuta 2021. Tiedotamme myöhemmin kokouksen tarkan ajankohdan ja muut yksityiskohdat.

Se, miten Taivaallinen Isämme on tällä tavalla vuodattanut siunauksiaan lastensa ylle, on osoitus hänen mittaamattomasta rakkaudestaan. Vaikka elämme haastavia aikoja emmekä voi kokoontua yhteen juhliaksemme uuden vaarnan perustamista, voimme katsoa tulevaisuuteen sydän täynnä uskoa ja toivoa. Olemme nöyrän kiitollisia siitä työstä, jota pyhät, erityisesti lähetyskentän piirien alueella, ovat tehneet vuosikymmeniä tämän unelman toteutumiseksi. Kiitos uskostanne ja hyvistä teoistanne.

Rakkain terveisin

Suomen lähetyskentän johtokunta

Ville Kervinen, lähetysjohtaja
Martti Lehto, 1. neuvonantaja
Juha Lehtinen, 2. neuvonantaja

Tampereen vaarnan johtokunta

Michael Koivisto, vaarnanjohtaja
Zsolt Brändh, 1. neuvonantaja
Kai Huittinen, 2. neuvonantaja

Helsingin vaarnan johtokunta

Harri Myllylä, vaarnanjohtaja
Lasse Holopainen, 1. neuvonantaja
Mikko Airto, 2. neuvonantaja


Dear Brothers and Sisters,

Our Heavenly Father’s plan is rolling forward with determination and power, although significant turning points in history often occur unnoticed and over a long period of time. Independent Finland was dedicated for the preaching of the gospel after the Second World War in July of 1946, though faithful Finnish Saints had been gathering together since the 19th century. Since that time, Finnish Church members have witnessed the creation of the Helsinki Stake in October 1977, the creation of the Tampere Stake in April 1983, and most recently the dedication of the Helsinki Finland Temple in October 2006.

Now, 75 years after the dedication of Finland and as a continuum to these events, it is our great joy to announce that in March 2021, the First Presidency of the Church has approved an application, submitted by the stakes in Finland and the Finland Helsinki Mission, to create a new stake in Finland. It enables all Latter-day Saints living in Finland, and the people in Finland as a whole, to enjoy the blessings that pertain to the stakes of Zion.

The stake to be organized, the Jyväskylä Stake, will consist of the current districts of Oulu, Jakobstad, and Kuopio in the Finland Helsinki mission, as well as the wards in Jyväskylä and Lappeenranta. This new stake is geographically large, but the First Presidency has clearly shared our belief that the conviction and energy of the Saints in Finland, coupled with the tools brought by technology, will enable the organization and success of a unified and strong Jyväskylä stake.

The meeting to organize the Jyväskylä Stake will be held online for all of the Saints in Finland and for our friends on Sunday the 16th of May. The exact time of the meeting and the other details will be announced later.

This manner in which our Heavenly Father has poured His blessings upon His children is a manifestation of His immeasurable love. Even though we are living in challenging times and cannot gather together to celebrate the creation of the new stake, we can look to the future with a heart full of faith and hope. We are humbly grateful for the work that the Saints, especially within the mission’s districts, have done for decades in order to fulfill this dream. Thank you for your faith and your good works.

With love,

The Finland Helsinki Mission Presidency

Ville Kervinen, Mission President
Martti Lehto, First Counselor
Juha Lehtinen, Second Counselor

The Tampere Stake Presidency

Michael Koivisto, Stake President
Zsolt Brändh, First Counselor
Kai Huittinen, Second Counselor

The Helsinki Stake Presidency

Harri Myllylä, Stake President
Lasse Holopainen, First Counselor
Mikko Airto, Second Counselor


Kära bröder och systrar!

Vår himmelske Faders plan går framåt med beslutsamhet och kraft, men betydande vändpunkter i historien sker ofta obemärkt och under en längre tid. Ett självständigt Finland invigdes för evangeliets predikande efter andra världskriget i juli 1946, men trofasta finska heliga hade samlats sedan 1800-talet. Sedan den tiden har kyrkans finska medlemmar sett skapandet av Helsingfors stav i oktober 1977, skapandet av Tammerfors stav i april 1983 och senast invigningen av Helsingfors tempel i oktober 2006.

Nu, 75 år efter invigningen av Finland, och som en fortsättning på dessa händelser, har vi det stora nöjet att tillkännage att i mars 2021 godkände första presidentskapet en ansökan, som skickades in av stavarna i Finland och Finlandmissionen, om att skapa en ny stav i Finland. Det gör att alla sista dagars heliga som bor i Finland, och folket i Finland som helhet, får åtnjuta de välsignelser som tillhör Sions stavar.

Staven som ska organiseras är Jyväskylä stav, och den kommer att bestå av de nuvarande distrikten Uleåborg, Jakobstad och Kuopio i Finlandmissionen, och även församlingarna i Jyväskylä och Villmanstrand. Den här nya staven är stor geografiskt sett, men första presidentskapet har tydligt delat vår tro på att övertygelsen och energin hos de heliga i Finland, tillsammans med tekniska verktyg, kommer att göra det möjligt för dem att organisera en framgångsrik, enad och stark Jyväskylä stav.

Mötet där Jyväskylä stav ska organiseras hålls på distans för alla heliga i Finland, och för våra vänner, söndagen den 16 maj. Den exakta tiden för mötet och andra detaljer tillkännages senare.

Det här sättet varpå vår himmelske Fader har utgjutit sina välsignelser över sina barn är en manifestation av hans oändliga kärlek. Trots att vi lever i svåra tider och inte kan samlas för att fira när den nya staven skapas, kan vi ändå se framtiden an med ett hjärta fyllt av tro och hopp. Vi är ödmjukt tacksamma för arbetet som de heliga, särskilt inom missionens distrikt, har gjort i decennier för att uppfylla den här drömmen. Tack för er tro och era goda gärningar.

Med varma hälsningar,

Presidentskapet för Finlandmissionen

Ville Kervinen, Missionspresident
Martti Lehto, 1. Rådgivare
Juha Lehtinen, 2. Rådgivare

Presidentskapet för Tammerfors stav

Michael Koivisto, Stavspresident
Zsolt Brändh, 1. Rådgivare
Kai Huittinen, 2. Rådgivare

Presidentskapet för Helsingfors stav

Harri Myllylä, Stavspresident
Lasse Holopainen, 1. Rådgivare
Mikko Airto, 2. Rådgivare

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.