Aihe

Poliittinen puolueettomuus

Kirkon tehtävänä on saarnata Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, ei valita poliitikkoja. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on puoluepoliittisissa asioissa puolueeton. Tämä koskee kaikkia niitä monia maita, joissa kirkko toimii.

Kirkko ei

 • tue, suosi eikä vastusta poliittisia puolueita, ehdokkaita eikä ohjelmia
 • salli kirkkorakennuksiaan, jäsenluetteloitaan eikä muita resurssejaan käytettävän puoluepoliittisiin tarkoituksiin
 • yritä ohjailla jäseniään sen suhteen, kenelle ehdokkaalle tai mille puolueelle heidän pitäisi antaa äänensä; tätä menettelytapaa noudatetaan, olipa joku virkaan ehdolla olevista henkilöistä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen tai ei
 • yritä ohjailla eikä määräillä ketään julkisen vallan haltijaa.

Kirkko

 • kannustaa jäseniään toimimaan vastuullisina kansalaisina yhteiskunnassaan, kuten perehtymään ajankohtaisiin kysymyksiin ja äänestämään vaaleissa
 • odottaa jäsentensä osallistuvan poliittiseen prosessiin ottamalla asioista selvää, olemalla kohteliaita ja kunnioittamalla sitä tosiasiaa, että kirkon jäsenillä on erilaisia taustoja ja erilaisia kokemuksia ja että heillä voi olla erilaisia mielipiteitä puoluepoliittisista asioista
 • pyytää, etteivät virkaan ehdolla olevat henkilöt anna ymmärtää, että kirkko tukisi heidän ehdokkuuttaan tai vaaliohjelmaansa
 • varaa itselleen instituutiona oikeuden esittää riippumattomalla tavalla kantansa puoluepolitiikasta kysymyksiin, joilla se uskoo olevan merkittäviä yhteiskunnallisia tai moraalisia seurauksia tai jotka suoraan vaikuttavat kirkon etuihin.

Yhdysvalloissa, jossa asuu miltei puolet maailman myöhempien aikojen pyhistä, kirkolla on tapana kaikkien valtakunnallisten vaalien alla julkaista kirje, joka on tarkoitettu luettavaksi kaikissa seurakunnissa ja jossa kirkon jäseniä kannustetaan äänestämään mutta jossa tähdennetään kirkon puolueettomuutta puoluepoliittisissa asioissa.

Suhteet hallitusvaltaan

Virkoihin vaaleilla valitut myöhempien aikojen pyhät tekevät itse päätöksiään eivätkä ne välttämättä ole yhdenmukaisia muiden jäsenten päätösten kanssa eivätkä edes kirkon julkisesti lausuman kannan kanssa. Vaikka kirkko saattaa ilmaista heille näkemyksensä kuten kenelle tahansa vaaleilla valitulle virkamiehelle, kirkko tunnustaa, että näiden virkamiesten täytyy silti tehdä omat ratkaisunsa parhaan arvostelukykynsä mukaan ja ottaen huomioon äänestäjät, joita heidät on valittu edustamaan.

Nykyajan pyhien kirjoitusten viite hallitusvallan roolista: Oppi ja liitot, luku 134.

Kirkon johtavien virkailijoiden osallistuminen poliittisen puolueen toimintaan

Edelleen uuden poliittisen kampanjakauden jälleen alkaessa ensimmäisen presidenttikunnan kirje, joka on päivätty 16. kesäkuuta 2011, ilmaisee uudelleen ja selventäen kirkon kannan poliittiseen puolueettomuuteen. Se koskee kaikkia kokopäivätoimisia johtavia auktoriteetteja, apujärjestöjen ylimpiä johtajia, lähetysjohtajia ja temppelinjohtajia. Tämä menettelytapa ei koske kirkon kokopäivätoimisia palkallisia työntekijöitä.

”Johtavien auktoriteettien ja kirkon ylimpien virkailijoiden ja heidän puolisoidensa sekä muiden kirkollisten johtajien, jotka palvelevat kokopäivätoimisesti, ei pidä henkilökohtaisesti osallistua poliittisiin kampanjoihin, mukaan lukien ehdokkaiden mainostaminen, varojen kerääminen, ehdokkaiden puolesta puhuminen tai heidän muunlainen kannattamisensa ja taloudellinen tukemisensa.

Koska vyöhykeseitsenkymmenet, vaarnanjohtajat ja piispat eivät ole kirkon kokopäivätoimisia virkailijoita, he voivat vapaasti vaikuttaa, palvella kampanjakomiteoissa ja muilla tavoin tukea valitsemiaan ehdokkaita ymmärtäen seuraavaa:

 • He toimivat täysin yksityisinä kansalaisina demokraattisessa prosessissa, eivätkä he vihjaa tai anna muiden ymmärtää, että heidän toimensa tai tukensa millään tavoin edustaisivat kirkkoa.
 • He eivät käytä kirkon virallista kirjepaperia, kirkon osoiteluetteloita tai sähköpostijärjestelmiä tai kirkon rakennuksia politiikan edistämistarkoituksiin.
 • He eivät osallistu varojen keräämiseen tai muunlaiseen kampanjointiin, joka kohdistuu muihin kirkon jäseniin, jotka kuuluvat heidän kirkollisen johtamisensa piiriin.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.