Aihe

Mormonismin peruskurssi: Usein kysyttyä

Katso usein esitettyjä kysymyksiä.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä on kaikkialla yhteiskunnassa – liike-elämässä ja hyväntekeväisyysjärjestöissä, koulutuksen ja tieteiden alalla, poliittisissa puolueissa ja hallituksissa, viihdeteollisuudessa ja uutismediassa.

Kuvaillessaan, millaisia myöhempien aikojen pyhät ovat luonteeltaan, Newsweek-lehti kirjoitti: ”Missä tahansa mormonit asuvatkin, he huomaavat kuuluvansa keskinäisen huolenpidon verkostoon. Mormonien teologiassa jokainen on eräänlainen palvelija, jokaisella on mahdollisuus tehdä jollakin tavoin hyvää muille ja ottaa vastaan muiden tekemää hyvää: se on 2000-luvun huolenpidon liitto. Tämä huolenpito ei rajoitu pelkästään kirkon jäseniin vaan ulottuu paljon laajemmalle.”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on neljänneksi suurin kristillinen kirkko Amerikassa. Yli puolet sen yli 16 miljoonasta jäsenestä elää muualla kuin Yhdysvalloissa. Tämän uskon kasvusta ja näkyvyydestä huolimatta mielipidekyselyt osoittavat kuitenkin edelleen, että suhteellisen harvat ihmiset tuntevat mormonien uskonkäsityksiä.

Instituutiona kirkko on vastuussa virallisten opetustensa ilmaisemisesta julkisesti ja selkeästi. Toimittajat voivat puolestaan antaa yleisölle tietoa raportoimalla näistä opeista asianmukaisesti. Niin tehdessään toimittajien on kuitenkin varottava lankeamasta tavallisiin ansoihin. Kiireisillä toimittajilla on esimerkiksi taipumus ottaa esille uskontoon liittyviä vähäpätöisiä sivuseikkoja ja keskittyä niihin ikään kuin ne olisivat kaikkein tärkeimpiä uskonkäsityksiä. Lisäksi vilpittömät kommentoijat painottavat usein liikaa niitä asioita, joita myöhempien aikojen pyhissä pidetään ”erilaisina”, sen sijaan, että he korostaisivat raportoinnissaan kirkon perustavanlaatuisimpia oppeja. Valitettavasti, kuten monet jäsenet voivat todistaa, tällainen journalismi maalaa kirkosta vääristyneen kuvan ja hämmentää yleisöä entisestään.

Näistä hankaluuksista huolimatta kirkko ottaa mielellään vastaan kyselyjä kaikentyyppisen median kautta. Kirkko odottaa toimittajien olevan täsmällisiä ja rehellisiä ja keskittyvän uskontoon sellaisena kuin sen jäsenet sen kokevat ja uskovat. Kirkko pyrkii rajoittamaan sensaatiohakuista ja harhaanjohtavaa journalismia, joka korostaa abstrakteja ajatuksia, jotka eivät kuvaa kirkon maailmanlaajuisen jäsenistön uskonkäsityksiä, opetuksia ja käytäntöjä.

Mitä ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon keskeiset uskonkäsitykset?

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustaja Joseph Smith kirjoitti: ”Uskontomme perusperiaatteet ovat – – todistus Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä ja astui taivaaseen. Kaikki muu uskontoomme liittyvä on vain tämän lisänä.”

Yllä olevan lisäksi myöhempien aikojen pyhät uskovat yksiselitteisesti, että

1. Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja rakastavan taivaallisen Isämme Poika.

2. Kristuksen sovitus antaa ihmiskunnalle mahdollisuuden pelastua synneistään ja palata elämään Jumalan ja perheensä luona iankaikkisesti.

3. Kristuksen alkuperäinen kirkko sellaisena kuin sitä kuvataan Uudessa testamentissa on palautettu nykyaikana.

1.Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja ja rakastavan taivaallisen Isämme Poika.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen pelastamaan koko ihmiskunnan synneistään (ks. Johannes 3:16). Jumala on rakastava taivaallinen Isä, joka tuntee lapsensa henkilökohtaisesti, kuulee heidän rukouksiaan ja vastaa niihin ja tuntee myötätuntoa heitä kohtaan. Taivaallinen Isä ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä olentoa mutta yhdessä Pyhän Hengen kanssa yhtä tahdossa, tarkoituksessa ja rakkaudessa.

Myöhempien aikojen pyhät palvelevat Jeesusta Kristusta Vapahtajanaan ja Lunastajanaan. Kirkon jäsenten elämässä Hänellä on keskeinen sija. He hyväksyvät Hänen armonsa ja laupeutensa; he pyrkivät seuraamaan Hänen esimerkkiään menemällä kasteelle (ks. Matteus 3:13-17), rukoilemalla Hänen pyhässä nimessään (ks. Matteus 6:9-13), nauttimalla sakramentin (ehtoollisen) (ks. Luukas 22:19-20), tekemällä hyvää toisille (ks. Apostolien teot 10:38) ja todistamalla Hänestä sekä sanoin että teoin (ks. Jaakobin kirje 2:26).

2.Kristuksen sovitus antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden pelastua synneistään ja palata perheineen elämään ikuisesti Jumalan luona.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumalalla on lapsiaan varten suunnitelma, jonka mukaan he palaavat elämään Hänen kanssaan ja heistä tulee ”perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa” (Kirje roomalaisille 8:17). Kirkon jäsenille Jeesuksen Kristuksen uhri on keskeinen osa Jumalan onnensuunnitelmaa meitä varten. Vaikka ihmiset tekevät virheitä ja syntejä, mormonit pitävät tätä elämää kuolevaisuudessa mahdollisuutena edistyä ja oppia. Seuraamalla Kristuksen opetuksia, hyväksymällä Hänen armonsa ja ottamalla vastaan kasteen ja muita sakramentteja mormonit uskovat olevansa puhdistettuja synnistä Kristuksen armon ansiosta ja voivansa palata perheineen elämään Jumalan luona ikuisesti.

3.Kristuksen alkuperäinen kirkko sellaisena kuin sitä kuvataan Uudessa testamentissa on palautettu nykyaikana.

Jäsenet uskovat, että Kristus perusti muinoin kirkkonsa, ”jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat” (Kirje efesolaisille 2:20; ks. myös Kirje efesolaisille 4:11-14) ja jossa on ”yksi usko [ja] yksi kaste” (Kirje efesolaisille 4:5). He uskovat, että tämä ”yhden uskon” perustus mureni vähitellen Kristuksen apostoleiden kuoltua. Sen seurauksena alkuperäinen valtuus johtaa kirkkoa katosi ja se piti palauttaa (ks. Apostolien teot 3:21). Nykyään jäsenet saarnaavat, että Herra on todellakin palauttanut kirkkonsa, jossa on elävät apostolit ja profeetat, alkaen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustaneesta profeetasta Joseph Smithistä.

Kirkon jäsenet ymmärtävät, että perhe on yhteiskunnan tärkein yksikkö. Siksi niille, jotka seuraavat Kristusta ja pitävät Hänen käskynsä, on luvattu, että he voivat ikuisesti elää perheensä kanssa jumalallisesti asetetuissa perhesuhteissa.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Johdanto

Kirkon jäsenten uskonnollinen kokemus perustuu Jumalalta tulevaan hengelliseen todistukseen, joka innoittaa sydäntä ja mieltä ja luo kahdenkeskisen suhteen suoraan Jumalan kanssa. Kirkon tehtävä on auttaa jäseniään näiden pyrkimyksessä seurata Kristuksen opetuksia. Siksi kirkon keskeisimmät opit pyrkivät joka suhteessa olemaan sopusoinnussa Kristuksen opetusten kanssa sellaisina kuin ne esitetään Raamatussa ja muissa pyhissä kirjoituksissa kuten Mormonin kirjassa.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että kirkon pyhiin kirjoituksiin perustuvat opetukset muuttavat elämää motivoimalla ihmisiä tulemaan enemmän Vapahtajan kaltaisiksi.Presidentti Boyd K. Packerkahdentoista apostolin koorumista on opettanut: ”Oikein ymmärrettynä oikea oppi voi muuttaa asenteita ja käyttäytymistä”.

Kun tämä pidetään mielessä, seuraavat vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin kirkon opetuksista valaissevat edelleen sitä, mihin myöhempien aikojen pyhät uskovat. Kysymysluettelo ei ole kaikenkattava, mutta se edustaa yleisimpiä uutismedian esittämiä kysymyksiä.

Ovatko mormonit kristittyjä?

Kyllä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on kristillinen kirkko, mutta se ei ole katolinen eikä protestanttinen. Sen sijaan se on palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko sellaisena kuin Vapahtaja sen alkujaan perusti Raamatun Uuden testamentin aikoina. Kirkko ei tunnusta niitä uskontunnustuksia, jotka kehiteltiin kolmannella ja neljännellä vuosisadalla ja jotka ovat nykyisin keskeisellä sijalla monissa muissa kristillisissä kirkoissa.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen pelastamaan koko ihmiskunnan kuolemalta ja heidän henkilökohtaisista synneistään. Kirkon jäsenten elämässä Jeesuksella Kristuksella on keskeinen sija. He pyrkivät seuraamaan Hänen esimerkkiään menemällä kasteelle (ks. Matteus 3:13-17), rukoilemalla Hänen pyhässä nimessään (ks. Matteus 6:9-13), nauttimalla sakramentin (ks. Luukas 22:19-20), tekemällä hyvää toisille (ks. Apostolien teot 10:38) ja todistamalla Hänestä sekä sanoin että teoin (ks. Jaakobin kirje 2:26). Ainoa tie pelastukseen on uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

·Lue lisää myöhempien aikojen pyhien kristillisyydestä

Mitä mormonit uskovat Jumalasta?

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa Jumalasta puhutaan usein taivaallisena Isänä, koska Hän on kaikkien ihmishenkien Isä ja heidät on luotu Hänen kuvakseen (ks. EnsimmäinenMooseksen kirja 1:27). Se on sopiva nimitys Jumalalle, joka on hyvä ja oikeudenmukainen, kaikkitietävä ja kaikkivoipa. Isä Jumala, Hänen poikansa Jeesus Kristus ja Pyhä Henki muodostavat jumaluuden eli mormonien uskonkäsityksen mukaisen pyhän kolminaisuuden. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumalalla on ruumis, vaikkakin hänen ruumiinsa on täydellinen ja kirkastettu.

Uskovatko mormonit kolminaisuuteen?

Mormonit käyttävät tavallisesti käsitettä ”jumaluus” puhuessaan kolminaisuudesta. Myöhempien aikojen pyhien ensimmäisessä uskonkappaleessa sanotaan: ”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.” Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat yhtä tahdossa ja tarkoituksessa mutta He eivät ole kirjaimellisesti yksi olento, kuten pyhän kolminaisuuden mukaisen uskontunnustuksen käsitykset yleisesti esittävät.

Mikä on mormonien käsitys elämän tarkoituksesta?

Myöhempien aikojen pyhät näkevät olemassaolon kuolevaisuudessa sijoittuvan suureen ja laajaan kokonaisuuteen aina kuolevaisuutta edeltävästä elämästä, jossa kaikkien ihmisten henget elivät taivaallisen Isän luona, tulevaan elämään Hänen luonaan, missä kasvaminen, oppiminen ja kehittyminen jatkuvat. Elämää maan päällä pidetään väliaikaisena tilana, jossa miehiä ja naisia koetellaan ja testataan – ja jossa he saavat kokemuksia, joita ei voi saada missään muualla. Jumala tiesi, että ihmiset tekisivät virheitä, joten Hän varasi Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen, joka ottaisi päälleen maailman synnit. Kirkon jäsenille fyysinen kuolema maan päällä ei ole loppu vaan uuden vaiheen alku Jumalan suunnitelmassa lapsiaan varten.

Uskovatko mormonit Raamattuun?

Kyllä. Kirkko kunnioittaa Raamattua Jumalan sanana, pyhiä kirjoituksia sisältävänä pyhänä kirjana. Myöhempien aikojen pyhät pitävät arvossa sen opetuksia ja tutkivat koko elämänsä ajan sen jumalallista viisautta. Sen lisäksi Raamatun opetuksia pohditaan ja niistä keskustellaan jumalanpalveluksissa. Muut pyhät kirjoitukset – kuten Mormonin kirja – vahvistavat ja korostavat Jumalan opetuksia lisätodistein ja tarjoavat vaikuttavia kertomuksia monien ihmisten henkilökohtaisesta kanssakäymisestä Jeesuksen Kristuksen kanssa Kirkon apostolin M. Russell Ballardin mukaan ”Mormonin kirja ei heikennä eikä halvenna Raamattua eikä vie siltä huomiota. Päinvastoin se avartaa, laajentaa ja vahvistaa sitä.”

Mikä on Mormonin kirja?

Raamatussa olevien Vanhan ja Uuden testamentin lisäksi Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se sisältää muinaisten profeettojen kirjoituksia ja esittää kertomuksen Jumalan kanssakäymisistä Amerikan mantereen kansojen kanssa. Myöhempien aikojen pyhille se sisältää Raamatun Vanhan ja Uuden testamentin ohella pyhiä kirjoituksia.

·Lue lisää Mormonin kirjasta

Mikä on mormonitemppeli?

Temppeleitä oli olemassa koko Raamatun aikakaudella. Näitä rakennuksia pidettiin Herran huoneina (ks. Toinen aikakirja 2:1-5). Kirkon jäsenet pitävät myöhempien aikojen pyhien temppeleitä samalla tavoin Herran huoneina.

Myöhempien aikojen pyhille temppelit ovat pyhiä rakennuksia, joissa heille opetetaan asioita Kristuksen keskeisestä tehtävästä Jumalan pelastussuunnitelmassa ja heidän henkilökohtaisesta suhteestaan Jumalaan.

Temppeleissä kirkon jäsenet tekevät Jumalan kanssa liittoja elää hyveellistä ja uskollista elämää. He tarjoavat myös sakramentteja kuolleiden esivanhempiensa puolesta.

Mormonien temppeleissä suoritetaan myös avioliittoseremonioita, joissa luvataan uskollisille iankaikkinen elämä perheensä kanssa. Kirkon jäsenille perhe on tärkeimmällä sijalla.

·Lue lisää siitä, miksi mormonit rakentavat temppeleitä

Uskovatko myöhempien aikojen pyhät nykyajan profeettoihin?

Kyllä. Kirkon johdossa ovat nykyään apostolit vastaavalla tavalla kuin Jeesuksen perustamassa kirkossa Raamatun aikoina. Kolme apostolia muodostaa ensimmäisen presidenttikunnan (johon kuuluu kirkon presidentti eli profeetta ja hänen kaksi neuvonantajaansa), ja yhdessä kahdentoista apostolin koorumin kanssa heidän tehtävänään on johtaa maailmanlaajuista kirkkoa ja palvella Herran Jeesuksen Kristuksen erityisinä todistajina. Jokaisen heistä ovat kirkon jäsenet hyväksyneet profeetalliseen tehtäväänsä, joka vastaa Raamatun apostolien tehtävää.

Uskovatko myöhempien aikojen pyhät, että apostolit saavat ilmoitusta Jumalalta?

Kyllä. Kun myöhempien aikojen pyhät puhuvat Jumalalle, he sanovat sitä rukoukseksi. Kun Jumala vastaa Pyhän Hengen vaikutuksen avulla, jäsenet sanovat sitä ilmoitukseksi. Ilmoitus tarkoittaa laajassa merkityksessään jumalallista ohjausta tai innoitusta. Se on Jumalan maan päällä oleville lapsilleen välittämää totuutta ja tietoa, heidän kielensä ja ymmärryksensä mukaisesti. Se tarkoittaa yksinkertaisesti jonkin vielä tuntemattoman paljastamista. Raamatussa kuvaillaan erilaisia ilmoituksen muotoja dramaattisista näyistä hyväntahtoisiin tunteisiin – ”palavasta pensaasta” ”hiljaiseen vienoon ääneen”. Mormonit uskovat yleensä, että jumalallinen ohjaus tulee hiljaa, Jumalan Hengen tuomina vaikutelmina, ajatuksina ja tunteina.

Useimmiten ilmoitusta tulee jatkuvassa, rukoillen käydyssä keskustelussa Jumalan kanssa: Kun ongelma ilmenee, sen mittasuhteita selvitetään, esitetään kysymys, ja jos meillä on riittävästi uskoa, Jumala johdattaa meidät löytämään vastaukset joko osittain tai kokonaan. Vaikka ilmoitus on perimmältään hengellinen kokemus, se vaatii myös huolellista pohdintaa. Jumala ei yksinkertaisesti kaada tietoa päällemme. Hän odottaa meidän päättelevän asioita itse tutkimalla rukoillen ja ajattelemalla järkevästi.

Ensimmäinen presidenttikunta (joka koostuu kirkon presidentistä eli profeetasta ja hänen kahdesta neuvonantajastaan) sekä kahdentoista apostolin koorumin jäsenet saavat innoitusta johtaa koko kirkkoa. Yksittäiset ihmisetkin saavat innoitusta ilmoituksen kautta omaa elämäänsä varten ja toisia auttaakseen.

·Lue lisää ilmoituksesta

Johtavatko mormoninaiset kirkossa?

Kyllä. Kaikki naiset ovat rakastavan taivaallisen Isän tyttäriä. Naiset ja miehet ovat yhdenvertaisia Jumalan silmissä. Raamatussa sanotaan: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi” (Kirje galatalaisille 3:28). Perheessä vaimo ja aviomies muodostavat tasaveroisen kumppanuuden perheen johtamisessa ja kasvattamisessa.

Naisilla on ollut olennainen tehtävä kirkon työssä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon alkuajoista lähtien. Vaikkakin vain kelvollisilla miehillä on pappeus, kelvolliset naiset palvelevat johtohenkilöinä, neuvonantajina, lähetyssaarnaajina, opettajina ja monissa muissa tehtävissä – jumalanpalveluksissa he tavan mukaan saarnaavat puhujakorokkeelta ja johtavat seurakuntaa rukouksissa. He palvelevat sekä kirkossa että yhteiskunnassa ja antavat oman panoksensa maailmassa johtohenkilöinä monilla eri ammattialoilla. Heidän elintärkeää ja ainutlaatuista panostaan lastenkasvatuksessa pidetään tärkeänä tehtävänä ja erityisenä etuoikeutena, joka on yhtä tärkeä kuin pappeuden tehtävät.

Uskovatko myöhempien aikojen pyhät, että heistä voi tulla ”jumalia”?

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Jumala haluaa meidän tulevan Hänen kaltaisikseen. Mutta uskontoa karrikoivat esittävät tämän opetuksen usein väärässä valossa. Tämä myöhempien aikojen pyhien uskonkäsitys ei poikkea raamatullisesta opetuksesta, jossa sanotaan: ”Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.” (Kirje roomalaisille 8:16–17.) Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että seuraamalla Kristuksen opetuksia kaikki ihmiset voivat tulla ”osallisiksi jumalallisesta luonnosta” (Toinen Pietarin kirje 1:4).

Uskovatko myöhempien aikojen pyhät, että he ”saavat oman planeettansa”?

Ei. Tätä ajatusta ei opeteta myöhempien aikojen pyhien pyhissä kirjoituksissa eikä se ole kirkon oppi. Tämä väärinkäsitys juontaa juurensa spekuloivista kommenteista, joka eivät kuvaa pyhiin kirjoituksiin kuuluvaa oppia. Mormonit uskovat, että me olemme kaikki Jumalan poikia ja tyttäriä ja että meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä sekä tämän elämän aikana että tämän elämän jälkeen tullaksemme taivaallisen Isämme kaltaisiksi (ks. Kirje roomalaisille 8:16–17). Kirkko ei väitä eikä ole koskaan väittänyt täysin ymmärtävänsä perimmäistä sanomaa Kristuksen sanoista ”minun Isäni kodissa on monta huonetta” (Johannes 14:2).

Käyttävätkö jotkut myöhempien aikojen pyhät temppeligarmentteja?

Kyllä. Maailmassamme, jossa on hyvin monenlaisia tapoja harjoittaa uskontoa, monilla uskonnollisilla ihmisillä on erityisiä vaatekappaleita muistutuksena pyhistä uskonkäsityksistä ja sitoumuksista. Se on ollut yleinen käytäntö kautta historian. Nykyään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskolliset aikuiset jäsenet käyttävät temppeligarmenttia. Garmentti on yksinkertainen valkoinen alusvaate, joka on kaksiosainen: T-paidan tapainen yläosa ja sortsien tapainen alaosa. Vähän samaan tapaan kuin juutalaisten tallit katania (rukoushuivi) garmenttia käytetään tavallisten vaatteiden alla. Temppeligarmentti toimii henkilökohtaisena muistuttajana liitoista, jotka on tehty Jumalan kanssa, johdattaakseen hyvään, kunnialliseen, Kristuksen kaltaiseen elämään.Temppeligarmentin käyttäminen on ulkoinen osoitus sisäisestä sitoumuksesta seurata Vapahtajaa.

Raamatussa on monia viittauksia erityisten vaatekappaleiden käyttämiseen. Vanhassa testamentissa israelilaisia nimenomaan neuvottiin muuttamaan vaatteensa henkilökohtaisiksi muistuttajiksi liitoistaan Jumalan kanssa (ks. Neljäs Mooseksen kirja 15:37–41). Joillekuille uskonnollinen vaatetus on todellakin ollut aina tärkeä osa Jumalan palvelemisen yhdistämistä päivittäiseen elämään. Sellaiset tavat koskettavat myöhempien aikojen pyhiä tänäkin päivänä.

Temppeligarmentin henkilökohtaisen ja uskonnollisen luonteen vuoksi kirkko pyytää kaikkia tiedotusvälineitä käsittelemään aihetta kunnioittavasti ja suhtautumaan myöhempien aikojen pyhien temppeligarmentteihin aivan kuten muiden uskontokuntien uskonnollisiin vaatekappaleisiin. Pyhien vaatteiden pilkkaaminen tai niistä vitsaileminen on erittäin loukkaavaa myöhempien aikojen pyhiä kohtaan.

Harjoittavatko myöhempien aikojen pyhät moniavioisuutta?

Eivät. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä on yli 14 miljoonaa, eikä yksikään heistä ole moniavioinen. Moniavioisuuden harjoittaminen onjyrkästi kiellettykirkossa. Avioliiton yleisperiaatteena kirkossa on ollut aina yksiavioisuus, kuten Mormonin kirjassa osoitetaan (ks. Jaakobin kirja, luku 2, jae 27). Joskus Raamatun aikoina moniavioisuutta harjoittivat patriarkat Abraham ja Jaakob samoin kuin kuninkaat Daavid ja Salomon. Kirkon varhaisina vuosina pieni osa myöhempien aikojen pyhiä harjoitti sitä jälleen. Moniavioisuus lakkautettiin virallisesti vuonna 1890 – 122 vuotta sitten. Niillä, jotka harjoittavat nykyään moniavioisuutta, ei ole mitään tekemistä tämän kirkon kanssa.

·Lue lisää tästä aiheesta

Mikä on kirkkonne kanta eri rotujen välisiin suhteisiin?

Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on jokaista varten. Mormonin kirjassa sanotaan, että mustat ja valkoiset, orjat ja vapaat, miehet ja naiset ovat Jumalalle kaikki yhdenvertaisia (ks. Toinen Nefin kirja 26:33). Tämä on kirkon virallinen oppi.

Kaikkia etnisiä taustoja edustavat ihmiset ovat aina olleet tervetulleita ja heitä on kastettu kirkkoon sen alusta asti. Itse asiassa Joseph Smith, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen profeetta ja perustaja, vastusti orjuutta kuolemaansa asti vuonna 1844. Niihin aikoihin pappeuteen asetettiin joitakuita mustaihoisia miehiä. Jossakin vaiheessa kirkko lakkasi asettamasta afrikkalaista alkuperää olevia miespuolisia jäseniä pappeuteen, vaikka muutamia poikkeuksia tehtiinkin. Ei ole tiedossa täsmälleen miksi, kuinka tai milloin tämä rajoitus kirkossa alkoi, mutta se on päättynyt. Kirkon johtohenkilöt tavoittelivat jumalallista johdatusta tästä aiheesta, ja yli kolmekymmentä vuotta sitten pappeuden antaminen ulotettiin kaikille kelvollisille miespuolisille jäsenille. Kirkko alkoi heti asettaa jäseniä pappeuden virkoihin kaikkialla, missä heitä kirkossa oli kautta maailman.

Kirkko tuomitsee rasismin yksiselitteisesti, myös kaikenlaisen rasistisen käytöksen, johon kirkon jäsenet ja muut ovat aiemmin hairahtuneet. Vuonna 2006 silloinen kirkon presidentti Gordon B. Hinckley julisti, ”ettei kukaan, joka esittää väheksyviä huomautuksia henkilöistä, joilla on toinen etninen tausta, voi pitää itseään todellisena Kristuksen opetuslapsena. Eikä hän voi ajatella olevansa sopusoinnussa Kristuksen kirkon opetusten kanssa. Ymmärtäkäämme kaikki, että jokainen meistä on taivaallisen Isämme poika tai tytär, ja Hän rakastaa kaikkia lapsiaan.”

Uskovatko mormonit, että Eedenin puutarha on Missourissa?

Me emme tiedä tarkalleen, missä alkuperäinen Eedenin puutarha sijaitsee. Vaikka se ei olekaan tärkeä tai perustavanlaatuinen oppi, Joseph Smith perusti asutusalueen Daviessin piirikuntaan Missouriin ja opetti, että Eedenin puutarha oli jossakin niillä seuduilla. Kuten Nooan arkissa olleiden eläinten tarkan lukumäärän tietäminen, myös Eedenin puutarhan tarkan sijainnin tietäminen on paljon merkityksettömämpää ihmisen pelastukselle kuin Jeesuksen Kristuksen sovitukseen uskominen.

Miksi te ”kastatte kuolleiden puolesta”?

Jeesus opetti: ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (Johannes 3:5). Niitä varten, jotka ovat kuolleet saamatta kastetoimitusta, sijaiskaste kuolleiden puolesta on vapaaehtoinen uhri. Kirkon opin mukaan edesmennyt sielu on kuolemanjälkeisessä elämässä täysin vapaa hyväksymään tai hylkäämään sellaisen kasteen – uhri on annettu lahjana, ja se täytyy ottaa vastaan vapaaehtoisesti. Toimitus ei pakota edesmenneitä ihmisiä tulemaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniksi tai ”mormoneiksi”, eikä kirkko laita kuolleita ihmisiä kirkon jäsenluetteloonsa. Lyhyesti sanottuna vastaanottajan tai hänen jälkeläistensä uskonto tai perinteet eivät muutu – ajatus pakkokäännytyksestä on täysin kirkon opin vastainen.

Sijaiskasteet kuolleiden puolesta eivät tietenkään ole mikään uusi asia. Paavali mainitsi ne Uudessa testamentissa (ks. Ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:29), ja se oli varhaisten kristittyjen käytäntönä. Uuden testamentin kristillisyyden palautukseen kuuluvana osana tämä käytäntö on myöhempien aikojen pyhillä edelleen voimassa. Kaikkia kirkon jäseniä neuvotaan antamaan sijaiskasteita varten nimiä vain omien kuolleiden sukulaistensa joukosta, osoituksena rakkaudestaan sukuaan kohtaan.

·Lue lisää aiheesta

Miksi kirkko lähettää maailmalle lähetyssaarnaajia?

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetystyö perustuu Uuden testamentin malliin, jossa lähetyssaarnaajat palvelevat pareittain opettaen evankeliumia ja kastaen uskovia Jeesuksen Kristuksen nimeen (ks. esim. Pietarin ja Johanneksen työ Apostolien teoissa). Samanaikaisesti kirkon lähetyskentillä palvelee yli 52 000 lähetyssaarnaajaa, joista suurin osa on alle 25-vuotiaita. Lähetystyö on vapaaehtoista, ja useimmat lähetyssaarnaajat rahoittavat oman lähetystyönsä. He saavat toimeksiantonsa kirkon keskustoimistosta, ja heitä lähetetään vain sellaisiin maihin, joissa valtiovalta sallii kirkon toimia. Joissakin osissa maailmaa lähetyssaarnaajia lähetetään palvelemaan vain humanitaarisissa tai muissa erityisissä lähetystyötehtävissä.

Miksi mormonit eivät tupakoi tai juo alkoholia?

Myöhempien aikojen pyhien terveyslaki perustuu opetukseen, jossa määritellään ruoka-aineita, jotka ovat terveellisiä, ja aineita, jotka eivät ole hyväksi ihmiskeholle. Siksi alkoholi, tupakka, tee, kahvi ja huumeet ovat kiellettyjä. Kalifornian yliopiston (UCLA) vuonna 1997 päättyneessä 14 vuotta kestäneessä tutkimuksessa seurattiin 10000 kalifornialaisen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenen kuolleisuusastetta ja terveyteen liittyviä elämäntapoja ja osoitettiin, että kirkon jäsenillä, jotka noudattivat terveyslakia, kuolleisuus syöpään ja sydän- ja verisuonitauteihin oli yksi alhaisimmista Yhdysvalloissa. Tutkimus osoitti myös, että terveyslakia noudattavien kirkon jäsenten eliniän odote oli 8–11 vuotta pidempi kuin valkoisella väestöllä yleensä Yhdysvalloissa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.